Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Абстрактен експресионизъм
Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum
Абстрактен експресионизъм Абстрактный экспрессионизм Abstrakter Expressionismus Abstract expressionism Expresionismo abstracto Expressionnisme abstrait Abstrakt expressionism Abstrakt ekspresjonisme Abstrakt ekspressionisme Abstract expressionisme Abstrakti ekspressionismi التعبيرية التجريدية

Абстрактен експресионизъм

Абстрактният експресионизъм е едно от направленията на така нареченото съвременно изкуство, модернизъм, постмодернизъм или авангардизъм. Абстрактният експресионизъм е течение в американското изкуство, след Втората световна война, което се развива в New York School в края на 1940-те до началото на 1960-те.

Общото между творбите от абстрактния експресионизъм е афиширането на спонтанност. Емоциите и чувствата са с по-висок приоритет от перфекционизма, разума и естетиката. Изобразяването е абстрактно или абстрактно-фигуративно, често с хаотично полята върху платното боя.

Техниката на рисуване варира, нанасянето на боята върху платното е понякога посредством четка, в други случаи чрез кофа с пробито дъно - "Drip painting". Платната са с огромни размери, което цели да сугестира величие.

Активно участие в превъзпитанието на човечеството, взимат Rockefeller Foundation и ангажимента на Blanchette Ferry Rockefeller. Защото колкото по- оглупяли са хората, толкова по-лесно се експлоатират от лихвари като Рокфелер.

Rockefeller Foundation преди Втората световна война, финансира и редица германски програми по евгеника, на които се основават нацистките експерименти с човешки същества.
Абстрактен експресионизъм
Наскоро става известно, че абстрактният експресионизъм е бил финансиран и от ЦРУ, по време на Студената война. (Виж филм: Използвани и манипулирани - творците в мрежата на ЦРУ.)

Абстрактният експресионизъм бива инструментализиран като образец за "свободния Запад". В действителност става въпрос за свободата, самозвани "творци" да поднасят на публиката изпражнения, а публиката да ги аплодира в захлас, само защото "творците" са американци. Въпреки острите критики към течението в самия САЩ, абстрактното изкуство е трябвало да пропагандира по целия свят, "модерна, либерална Америка".

Абстрактният експресионизъм е въплъщение на възтържествувалата духовна деградация и естетическа дезориентация, характерни за епохата на Celebrity Culture.
Абстрактен експресионизъм
Абстрактният експресионизъм не е псевдо-изкуство. Абстрактният експресионизъм е подигравка с потребителите. Абстрактният експресионизъм е доказателство за това, че в съвременното западно общество, качествата на едно произведение на изкуството нямат значение. Единствено е важно кой е автора, а не какво е сътворил.

В разгара на Студената война, в края на 1970-те дъщерята на Тодор Живков, по онова време министър на културата на България - Людмила Живкова, организира изложба в столицата в галерията на ул. Шипка №6, под заглавие "Художникът на работа в Америка". В нея се показват "картини" от New American Painting Show.

Случайно или не, всички ученици и студенти, изучаващи по онова време история на изобразителното изкуство, получавали отлични оценки, в случай че демонстрирали пред изпитващите, познания за абстрактния експресионизъм.

На парижския "Конгрес за културна свобода" ("Congress for Cultural Freedom") през 1952 г., Museum of Modern Art показва изложба на майстори на абстрактния експресионизъм и атонална музика от Игор Стравински и Албан Берг.

Кураторът на мероприятието изтъква, че творбите, които се показват, "не биха могли да бъдат сътворени, камо ли да бъдат изложени, в тоталитарни режими като националсоциализма или комунизма в СССР и сателитите му".
loading...
В своята книга "Who Paid the Piper. The CIA and the Cultural Cold War", британската историчка и журналистка Frances Stonor Saunders разкрива, че алкохоликът Джаксън Полък, както и други "творци" от абстрактния експресионизъм, са били финансирани от ЦРУ.

Този проект е бил реализиран под егидата на "Congress for Cultural Freedom" (CCF) - организация със седалище в Париж от 1950 до 1969 г., финансирана от "CIA", със съвместно участие и на "благотворителната" политика на "Rockefeller Foundation" и "Ford Foundation".

Също "Rockefeller fellowship" и "Ford Foundation" съфинансират проекти на George Soros, като например Международния наказателен трибунал за бивша Югославия.

Copyright:www.aliceswonderland.eu


Според изкуствоведите на Новия световен ред, най-значителния "художник" на 20-ти век, е Джаксън Полък, чиято картина "No. 5, 1948" е (до 12.11.2013 г.) най-скъпата картина в историята на човечеството - продадена, според американски публикации, за 140 милиона долара през 2006 г. "№ 5, 1948" на Jackson Pollock е "нарисувана" върху талашит с размер 243,8 см. × 121,9 см. с хаотично накапана и разпръскана по него предимно кафява и жълта боя.

"Political language is designed to make lies
sound truthful and murder respectable, and to
give an appearance of solidity to pure wind."

George Orwell

"Езикът на политиците цели лъжата да
пробута за истина и убийството за
достойнство и на празните приказки да
придаде смисъл."

Джордж Оруел

Американски художници:

Hans Hofmann (1880-1966)
Mark Tobey (1890-1976)
Bradley Walker Tomlin (1899-1953)
Mark Rothko (1903-1970)
Adolph Gottlieb (1903-1974)
Seymour Lipton (1903-1986)
Arshile Gorky (1904-1948)
Clyfford Still (1904-1980)
Willem de Kooning (1904-1997)
Barnett Newman (1905-1970)
Lee Krasner (1908-1984)
Franz Kline (1910-1962)
Jackson Pollock (1912-1956)
Morris Louis (1912-1962)
William Baziotes (1912-1963)
Agnes Martin (1912-2004)
Ad Reinhardt (1913-1967)
Philip Guston (1913-1980)
Conrad Marca-Relli (1913-2000)
Robert Motherwell (1915-1991)
David Hare (1917-1992)
Richard Diebenkorn (1922-1993)
Theodoros Stamos (1922-1997)
Grace Hartigan (1922-2008)
Sam Francis (1923-1994)
Michael Goldberg (1924-2007)
Joan Mitchell (1925-1992)
Cy Twombly (1928-2011)
Helen Frankenthaler (1928-2011)
Gerhard Richter (1932-)

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
All rights reserved


eXTReMe Tracker