Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Собственост
Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

"La propriété, c’est le vol."
"Собственост е кражба."

Jacques-Pierre Brissot
(1754-1793)

Собственост

Понятието собственост или имущество произлиза от латински proprius - собствен и означава съвкупност от права на владение, които законодателството предвижда. Капиталистическите форми на собственост са принадлеждността на вещите към физическо или юридическо лице.

При повечето конституции правото на собственост е под защита на основните права на гражданите, но не обхваща съдържанието на това право: "Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона" - чл. 17 (1) от Конституцията на Република България.

Законът за собствеността не съдържа дефиниция за понятието собственост и формално осигурява на собственика следните права:

1.Да ползва своята вещ. Ако някой пречи на собственика да упражнява това свое право, законът му дава възможност да се отнесе до съда или до друг държавен орган и да бъде прекратено всяко неоснователно действие.

2.Да получава плодовете от собствената вещ. Под плодове юристите разбират както естествените, така и гражданските продукти от вещите (селскостопанска продукция, наеми от имоти, и др.).

3.Да се разпорежда със своята вещ - да я продава, подарява, заменя, завещава.

Собствеността се определя от множество закони:
"Закон за подземните богатства", "Наредба за управление, отдаване под наем и разпореждане с недвижими имоти", "Закон за задълженията и договорите" който регулира покупко-продажба, "Закон за паметниците на културата и музеите", "Закон за опазване на околната среда", Закони за облагане с данъци и такси, "Закон за защита на животните" и др.

Правото на собственост не е статично и естествено, а се развива и видоизменя с течение на времето, обичайното право, съдебната власт и законодателството.

При социализма, средствата за производство са държавна собственост, което е firewall на държавата, срещу лакомите чуждестранни "инвеститори".

В съвременното неолиберално общество с така наречената пазарна икономика, теоретически са разрешени многообразни форми на собственост, върху средствата за производство:
- Частна собственост,
- Колективна собственост,
- Държавна собственост.

Copyright:www.aliceswonderland.eu


Но на практика при пазарната икономика печалбите се приватизират, а загубите се национализират, с което многообразните форми на собственост върху средствата за производство в печелившите сектори се заместват изцяло от частна собственост, а щетите в губещи отрасли като например банките в периода на финансова криза, се поемат от държавата, тоест от данъкоплатците, с което на практика се национализират.

"The liberty of a democracy is not safe if the people
tolerate the growth of private power to a point where
it becomes stronger than their democratic State itself.
That, in its essence, is fascism — ownership of
government by an individual, by a group or by any other
controlling private power."

Franklin Delano Roosevelt

"Свободата при демокрацията не е гарантирана,
когато народът търпи частната собственост до
такава степен да се разрастне, че да стане по-силна
от самата демократична държава. Това е залегнало
и в основата на фашизма - да управлява частната
собственост на правителството чрез един вожд,
една група или власт на някаква частна клика."

Франклин Делано Рузвелт
- единственият американски президент,
избиран повече от два пъти.

Образец за метастазирала частна собственост се считат САЩ, в които печатането на парите, медиите, оръжейната промишленост, а от 1980-те вече голяма част и от затворите са частна собственост.
Частни предприемачи продават акции на борсата, реализират печалби от престъпления и наказания. Съдържателите на затвори получават от държавата по 55 долара на ден за всеки затворник, плюс печалбите от затворническите работилници. Колкото повече затворници и колкото по-дълго време прекарват зад решетките, толкова по-скъпо се продават на борсата акциите на затвора.

По пример на САЩ в последните години се приватизират затворите и в Евросъюза. От 2005 година започва частична приватизация и на немските затвори - както изглежда единствената индустрия с бъдеще.


Още по темата:
loading...
Закон за собствеността

Собствеността на българите в Османската империя

Преход от планова към пазарна икономика

Фордизъм и постфордизъм

Финансова криза

Търговия

Филм за пазарната икономика

www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.euSpiderwww.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
All rights reserved


eXTReMe Tracker